Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen en te accepteren voordat u gebruik maakt van CFDaytrader.nl.

Begrippen

CFDaytrader.nl: alle (sub)pagina's die deel uit maken van de website http://www.CFDaytrader.nl.
Gebruiker/diegene die op enige wijze gebruikt maakt van deze Website.
Schade: Alle vormen van schade, voortkomend uit het gebruik van CFDaytrader.nl, zowel direct als indirect.

Risicowaarschuwing

Alle informatie die op deze website wordt geplaatst is nimmer bedoeld als advies. Het genereren van aan- en verkoopsignalen, hoe nauwkeurig ook, leidt nooit tot absolute zekerheid. De gepubliceerde signalen zijn dan ook altijd vrijblijvend en indicatief. U blijft altijd zelf verantwoordelijk als u een bepaalde aan- of verkoop doet. Dat geldt voor het openen van een transactie, maar ook voor het sluiten ervan. Het handelen in CFD's kan leiden tot het verlies van de totale inleg en soms zelfs tot verlies van meer dan uw eigen inleg. CFDaytrader.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, en/of enige schade op welke manier dan ook geleden, indien u heeft besloten de signalen op te volgen. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Beschikbaarheid van de website

CFDaytrader.nl stelt alles in het werk de website naar behoren te laten functioneren en toegankelijk te houden. Vanwege de afhankelijkheid van meerdere externe partijen kan CFDaytrader niet garanderen dat de website te allen tijde volledig toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. Wij vragen hiervoor uw begrip en wijzen u erop dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Persoonlijke gegevens

CFDaytrader respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. CFDaytrader zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. CFDaytrader.nl is aangemeld bij het ‘College Bescherming Persoonsgegevens'.

Beperking van aansprakelijkheid

De CFDaytrader.nl server is beschermd en maakt gebruikt van een virusscanner en ‘firewall'. CFDaytrader.nl gaat zorgvuldig om met alle inkomende- en uitgaande data via internet en/of e-mail. CFDaytrader.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade voortkomend uit of op welke manier dan ook verbonden met uw toegang of gebruik van de CFDaytrader.nl website. Inclusief maar niet gelimiteerd aan welk verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur of uw vertrouwen van informatie verkregen door de CFDaytrader.nl website oploopt.

Verwijzingen & hyperlinks

Het is u slechts toegestaan de ter beschikking gestelde informatie te gebruiken voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CFDaytrader.nl de beschikbaar gestelde informatie anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploïteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.cfdaytrader.nl, waarbij de website binnen de kaders van CFDaytrader.nl verschijnt, aan te brengen zolang CFDaytrader.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt CFDaytrader.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen. De CFDaytrader.nl website bevat (hypertext) links naar andere websites, welke compleet los staan van deze website. CFDaytrader.nl is niet verantwoordelijk voor en geeft ook geen garanties voor de correctheid, compleetheid of ‘authenticiteit' van de informatie op de hypertext link of de andere internet websites waar de links betrekking op hebben. Toegang tot andere internet websites waar de links op de CFDaytrader.nl website naar verwijzen is volledig voor eigen risico.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst tussen CFDaytrader.nl en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door CFDaytrader.nl worden gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website en direct van toepassing. Wij adviseren u bij het raadplegen van deze website deze Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle diensten van CFDaytrader.nl van toepassing onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn.

XHTML 1.0 All rights reserved © 2019 CFDaytrader - Layout & site by: cdzw